Regulamin rekrutacji Dokumenty do pobrania Ogłoszenia
Odnośniki: Europejski Fundusz Społeczny   Fundusze Europejskie Program Regionalny

Regulamin rekrutacji

do projektu pt. „Młodzież gotowa do pracy” (Numer naboru: POWR.01.02.02-IP.15-12-003/15),realizowanego przez HUMANEO w ramach Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałania 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,

upubliczniony w dniu 02.05.2016r. na stronie internetowej projektu, mieszczącej się pod adresem www.mgdp.pl, w siedzibie Humaneo oraz w biurze projektu.

§1

 1. Projekt pt. „Młodzież gotowa do pracy” realizowany jest przez stowarzyszenie Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Mikołaja Reja 20, www.humaneo.pl.
 2. Biuro projektu znajduje się w Nowym Sączu pod adresem ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz
 3. Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 4. Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu osobiście, telefonicznie - numer 18 547 70 70 lub e-mail-owo - mgdp@humaneo.pl
 5. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w biurze projektu oraz na stronie www.mgdp.pl, jak również podczas spotkań rekrutacyjnych organizowanych w ramach projektu.

§2

 1. rojekt jest realizowany w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2017 r.
 2. Wartość projektu to 2 222 313,08 zł, w tym 2 109 993,08 zł dofinansowania ze środków publicznych (EFS i budżet państwa).
 3. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 4. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 5. Projekt realizowany jest na obszarze następujących powiatów: nowosądecki, gorlicki, limanowski, brzeski, dąbrowski, tarnowski, nowotarski, tatrzański, myślenicki - subregiony sądecki, tarnowski i podhalański województwa małopolskiego.

§3

 1. W ramach projektu każdy z uczestników otrzyma wsparcie wg zdiagnozowanych potrzeb - zgodnie z Indywidualnym Planem Działania. Katalog możliwych form wsparcia: Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika, Pośrednictwo pracy, Poradnictwo zawodowe, Szkolenia zawodowe i Staż.
 2. Poszczególne formy wsparcia będą realizowane w województwie małopolskim na terenie obszaru określonego w § 2 ust. 5 niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnicy, którzy wezmą udział w szkoleniach i stażach, otrzymają stosowne dokumenty potwierdzające nabytą przez nich wiedzę i umiejętności oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 4. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych u min. 90% wśród 156 (94 kobiety, 62 mężczyzn) osób biernych zawodowo w wieku 18-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tj. młodzież NEET, o niskich kwalifikacjach, niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkałych tereny wiejskie położone poza ZIT w subregionie sądeckim, tarnowskim i podhalańskim, poprzez realizację identyfikacji potrzeb i diagnozę możliwości zawodowych uczestników projektu, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, wysokiej jakości szkoleń zawodowych powiązanych z organizacją stażu.

§4

 1. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • są w wieku poniżej 30 roku życia (wiek od 18 do 29 lat);
  • kobiety lub mężczyźni - założeniem projektu jest udział kobiet i mężczyzn w liczbie: 94 kobiety i 62 mężczyzn - łącznie 156 uczestników projektu;
  • zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie małopolskim na terenie powiatów: nowosądecki, gorlicki, limanowski, brzeski, dąbrowski, tarnowski, nowotarski, tatrzański, myślenicki - subregiony sądecki, tarnowski i podhalański;
  • zamieszkują na terenach wiejskich położonych poza ZIT (definicja obszarów wiejskich na potrzeby tego kryterium dostępu jest zgodna z klasy ikacją statystyczną TERYT a nie DEGURBA);
  • posiadają niskie kwalifikacje (definicję zawarto w oświadczeniu rekrutacyjnym);
  • są bierne zawodowo, bez pracy, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu — tzw. młodzież NEET wg definicji PO WER 2014-2020;
  • nie są zarejestrowane w urzędzie pracy;
  • biorą udział w projekcie z własnej inicjatywy;
  • przyjmują do wiadomości, iż w projekcie weźmie udział 16 osób niepełnosprawnych (10 kobiet i 6 mężczyzn);
  • nie zaliczają się do kategorii osób zdefiniowanych dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER, tj. uczestnikami nie będą osoby, dla których dedykowane wsparcie będzie udzielane w ramach Poddziałania 1.3.1 PO WER, tj. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu pieczy), absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu), matki przebywające w domach samotnej matki, osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu);
  • wyrażą zgodę na wpisanie na listę podstawową lub rezerwową uczestników projektu;
  • wyrażą zgodę na zweryfikowanie swoich danych osobowych z dokumentem tożsamości (przez pracownika projektu);
  • wyrażą zgodę na przeprowadzenie w trakcie rekrutacji diagnozy swojego potencjału w zakresie oferowanego wsparcia w celu dobrania odpowiednich narzędzi na późniejszym etapie;
  • zobowiążą się brać udział we wszystkich zaplanowanych dla niego formach wsparcia;
  • zobowiążą się podpisać w dniu pierwszej formy wsparcia umowę o uczestnictwo w projekcie (wzór załączono do regulaminu);
  • zobowiążą się poddać ewaluacji i monitoringowi oraz przekazać informacje o swojej sytuacji po ukończeniu projektu, w szczególności do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania oraz do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej lub społecznozatrudnieniowej;
  • złożą kompletne oświadczenie rekrutacyjne.
 2. Uczestnik projektu w dniu pierwszej formy wsparcia podpisuje umowę o uczestnictwo w projekcie, w której zawarto prawa i obowiązku uczestnika projektu oraz Beneficjenta.
 3. Szczegółowa treść definicji zawartych w niniejszym regulaminie znajduje się w piśmie WUP Kraków z dnia 11.02.2016 (znak: PAM.600.2.2.2016), które zostało załączone do regulaminu.

§5

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty i cykliczny (grupa I-III - maj 2016 r., IV-VI - wrzesień 2016 r., VII-IX - styczeń 2017 r., X-XIII - maj 2017 r.).
 2. Rekrutacje prowadzi Komisja Rekrutacyjna złożona z Koordynatora projektu, Asystenta i Doradcy zawodowego. Informacje o zakwalifikowaniu do projektu zostaną przekazane Uczestnikowi listownie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do biura projektu w formie papierowej (rekomendowany sposób) lub elektronicznej (jako scan) na adres e-mail: mgdp@humaneo.pl W przypadku przedłożenia dokumentów elektroniczne kandydat zobowiązuje się dostarczyć do HUMANEO oryginały dokumentów w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej. Dokumenty rekrutacyjne można również przekazać podczas organizowanych spotkań rekrutacyjnych.
 4. Kandydaci przedkładają oświadczenie rekrutacyjne załączone do niniejszego regulaminu. Osoby niepełnosprawne dodatkowo przedkładają orzeczenie o niepełnosprawności (jako kopię potwierdzoną przez Uczestnika za zgodność z oryginałem - oryginał do wglądu).
 5. Zostanie stworzona lista podstawowa oraz rezerwowa (14 osób - lista rezerwowa honorowana do 05.2017).
 6. Pierwszeństwo do udziału w projekcie przysługuje kobietom i osobom niepełnosprawnym z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, umożliwiającym podjęcie zatrudnienia poza zakładem pracy chronionej. Osoby należące do grupy objęte pierwszeństwem otrzymają dodatkowe punkty w procesie rekrutacji - odpowiednio 3 pkt. dla kobiet i 2 pkt. dla osób niepełnosprawnych, jednak w przypadku tej samej liczby punktów wybrana zostanie osoba posiadająca najniższe wykształcenie. Kryterium pomocniczym jest kolejność zgłoszeń.

§6

 1. Humaneo zobowiązuje się do:
  • realizacji Projektu zgodnie z zapisami aktualnego wniosku o dofinansowanie,
  • zapewnienia Uczestnikowi udziału w formach wsparcia przewidzianych w projekcie, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą i ustalonym Indywidualnym Planem Działania, który w momencie jego przyjęcia przez obie strony (Uczestnika i Beneficjenta) staje się integralną częścią niniejszej umowy, włączając w to ew. zmiany powyższego Planu, dokonane w trakcie jego realizacji - w ramach Projektu przewidziano następujące formy wsparcia: Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika, Pośrednictwo pracy, Poradnictwo zawodowe, Szkolenia zawodowe i Staż,
  • zapewnienia właściwego nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad formami wsparcia, w których bierze udział Uczestnik,
  • zapewnieniu personelu i wykonawców posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe,
  • zapewnienia sal wyposażonych w odpowiedni sprzęt a gdy zajdzie taka potrzeba odpowiednie ułatwienia dla osób niepełnosprawnych,
  • zapewnienie właściwego potwierdzenia nabytych przez Uczestnika kompetencji i doświadczenia zawodowego.
 2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
  • aktywnego udziału we wszystkich przewidzianych dla niego formach wsparcia,
  • obecności na zajęciach zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami przedstawionymi każdorazowo w pierwszym dniu poszczególnych form wsparcia, w której weźmie udział Uczestnik,
  • złożenia na każde żądanie Beneficjenta oświadczeń, zaświadczeń lub dokumentów dotyczących spełnienia przez niego warunków udziału w Projekcie oraz przekazania danych osobowych na potrzeby rozliczenia Projektu, w szczególności w zakresie określonych w oświadczeniu rekrutacyjnym (formularzu),
  • udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań projektowych, w tym po zakończeniu udziału w Projekcie,
  • nie narażania Beneficjenta na szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania Uczestnika, w szczególności skutkujące powstaniem w Projekcie kosztów niekwalifikowanych, a w przypadku ich powstania do naprawienia szkody poniesionej przez Beneficjenta.

§7

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w momencie przyjęcia go przez Koordynatora projektu.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie dokonuje Koordynator projektu i ogłasza je na stronie Internetowej projektu.
 3. Do Regulaminu załączono oświadczenie rekrutacyjne oraz wzór umowy o udział w projekcie.